ZARZĄDZENIE nr 42/P/2020

ZARZĄDZENIE nr 42/P/2020
Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW
na czas zawieszenia ZO PZW we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie: odwołania zawodów
Działając na podstawie § 47 pkt 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. zarządzam co
następuje:
§ 1
Zarządzam odwołanie wszystkich zawodów organizowanych po dniu 1 maja 2020 r. przez
Okręgowy Kapitanat Sportowy oraz koła i kluby w okręgu PZW Okręg we Wrocławiu do
odwołania.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Okręgowego Kapitanatu
Sportowego oraz właściwym Zarządom Kół PZW działających w okręgu PZW Okręg we
Wrocławiu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.
Pełnomocnik ZG PZW
Dariusz Garncarek